Wysyłka zwierząt w celach handlowych na terenie UE

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie świadectwa zdrowia w celach handlowych

 2. Kserokopia paszportu zwierzęcia

 3. Dokument poświadczający legalne pochodzenie zwierzęcia z zarejestrowanej hodowli

 4. Dokument poświadczający zarejestrowanie hodowli na terenie Powiatu Piaseczno

 5. Zaświadczenie o badaniu klinicznym przeprowadzonym przez lekarza weterynarii

 6. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie świadectwa zdrowia

 7. Oświadczenie RODO

 

Jedynie zwierzęta spełniające poniższe warunki, mogą być przedmiotem handlu wewnątrzunijnego:

 1. pochodzą z hodowli, gospodarstw, przedsiębiorstw lub organizacji , które są zarejestrowane przez właściwy organ i nie są objęte żadnym zakazem ze względu na zdrowie zwierząt (w tym wściekliznę) i które zobowiązują się do regularnego badania tych zwierząt w celu powiadomienia choroby i spełnienia wymagań zapewniających dobrostan trzymanych zwierząt, ewentualnie podlegają regularnym urzędowym kontrolom weterynaryjnym (dyrektywa 92/65/EWG);
 2. są identyfikowane zgodnie z wymaganiami zasad Wspólnoty oraz zarejestrowane w taki sposób, by można było odnaleźć hodowlę lub organizację początkową;
 3. spełniają wymagania w zakresie zdrowia zwierząt Państwa Członkowskiego przeznaczenia;
 4. w przypadku psów, kotów i fretek, jedynie:
 • spełniające warunki określone w art. 6 oraz, gdy ma to zastosowanie, w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych;
 • poddane badaniu klinicznemu przeprowadzonemu przez lekarza weterynarii upoważnionego przez właściwy organ w ciągu 48 godzin przed ich wysyłką. 

Zagrożenie COVID-19 - informacja dla rolników, plantatorów

Przekazujmy do wykorzystania informacje, które opublikował Główny Inspektorat Weterynarii.

Są to zalecenia, w których znajdziemy między innymi informacje na temat podstawowych wymagań związanych z zagrożeniem koronawirusem, kwarantanną, higieną produkcji rolnej oraz targowisk i bazarów.

Zalecenia dostępne pod linkiem:

https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/zagrozenie-covid-19-informacja-dla-rolnikow-plantatorow/

 

Prowadzący działalność w ramach: rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej, marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PIASECZNIE

Małgorzata Bruczyńska

 
  Prowadzący działalność w ramach:

rolniczego handlu detalicznego,

sprzedaży bezpośredniej,

marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

   
Nasz znak: PIW-P-BŻ.530.41.2020.MK

Dot. sprawy: GIWpr.0212.19.2020. l.kz. pismo z dnia: 01.04.2020

pismo z dnia: 01.04.2020

 

Szanowni Państwo,

w związku z podjętą przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi inicjatywą zmierzającą do utworzenia aplikacji, której celem będzie promocja produktów oraz działalności osób i podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny lub działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, a także ułatwienie prowadzenia przez te podmioty działalności handlowej i umożliwienie im reklamy, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie Ministerstwu Państwa danych osobowych, będących w posiadaniu organów Inspekcji Weterynaryjnej, w zakresie, w jakim wchodzą one w skład rejestrów, o których mowa w art. 20 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2019r. poz. 824 z późn. zm.), na potrzeby wskazanej wyżej aplikacji.

Wyrażenie zgody na przekazanie danych jest dobrowolne, może zostać cofnięte w dowolnym momencie i będzie służyłZałącznik:o wyłącznie działalności promocyjnej podejmowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W przypadku chęci wyrażenia takiej zgody, uprzejmie proszę o przekazanie podpisanego załącznika do niniejszego pisma na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piasecznie bądź przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej: piw.p-no@wp.pl lub michal.krajewski@piwpiaseczno.pl.

Na odpowiedź czekamy do 22 kwietnia 2020 roku.

 

Załącznik:

- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Zasady przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym BREXIT (okres przejściowy)

Na podstawie Umowy Wyjścia z dniem 31 stycznia 2020r. Wielka Brytania wyszła z Unii  Europejskiej. Od dnia 1 lutego 2020r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w odniesieniu do BREXITu będzie obowiązywał tzw. „okres przejściowy”. W okresie przejściowym wszystkie zasady dotyczące przemieszczania psów, kotów i fretek z/do Wielkiej Brytanii pozostają w niezmienionej formie;
• Zwierzęta muszą być prawidłowo oznakowane;
• Zwierzęta muszą posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie;
• Zwierzęta muszą posiadać paszport UE;
• Psy przemieszczane do Wielkiej Brytanii muszą zostać poddane profilaktyce przeciwko tasiemcom Echinococcus multicularis (więcej na temat dodatkowych wymogów można przeczytać na stronie GIW).
Wszelkie zasady dotyczące przemieszczania psów, kotów i fretek znajdują się na stronie Komisji Europejskiej:
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement_en
oraz w odniesieniu do „BREXIT (okres przejściowy) na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii:
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/brexit
Ważne informacje dotyczące BREXITu są publikowane pod linkiem:
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/brexit---wazne-informacje
oraz na stronie
www.brexit.gov.pl.
Szczegółowe informacje w odniesieniu do przemieszczania zwierząt są również dostępne na stronie internetowej właściwej władzy weterynaryjnej Wielkiej Brytanii pod linkiem:
https://www.gov.uk/guidance/pet-travel-to-europe-after-brexit#pet-travel...
 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PIASECZNIE W SPRAWIE PADŁYCH GOŁĘBI W GÓRZE KALWARII

Piaseczno, 10 stycznia 2020 r.

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PIASECZNIE

W SPRAWIE PADŁYCH GOŁĘBI W GÓRZE KALWARII

W dniu 5 stycznia 2020 roku o godz. 23.00 do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wpłynęło zgłoszenie o padłych gołębiach w miejscowości Góra Kalwaria. Po przybyciu na miejsce Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie stwierdził obecność 16 szt. Zostały pobrane próbki do badań oraz zabezpieczono resztę ptaków. Przeprowadzono dochodzenie epizootyczne.

W dniu 7 stycznia 2020 roku przeprowadzono badanie sekcyjne oraz przesłano próbki ptaków do Państwowego Instytutu Weterynarii - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

W wyniku badania sekcyjnego stwierdzono obecność licznych urazów oraz przekrwienie narządów wewnętrznych.

Uszkodzenia wewnętrzne jednego z ptaków wskazują na to, że mogły powstać w wyniku silnego stresu. Sekcja drugiego ptaka sugeruje z kolei podtrucie zwierzęcia, zaznaczając niekoniecznie iż było to działanie celowe. Nie można jednoznacznie stwierdzić, co było przyczyną takiego obrazu anatomopatologicznego.

W dniu 9 stycznia 2020 roku otrzymano wyniki badań w kierunku obecności materiału genetycznego wirusa grypy ptaków, zgodnie z którymi Państwowy Instytut Weterynarii - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wykluczył chorobę.

 

 

GRYPA PTAKÓW - Zasady ochrony drobiu przed chorobą

GRYPA PTAKÓW - AI

Strona źródłowa Główny Inspektorat Weterynarii

Zasady ochrony drobiu przed chorobą

Informacje związane z grypą ptaków można także uzyskać w GIW pod numerami telefonów: 22 623 10 65, 22 623 27 80, 22 623 13 56 lub wysyłając pytanie na adres: aipytania@wetgiw.gov.pl .

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

 • przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
 • szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
 • rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
 • rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
 • brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

 • słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
 • należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
 • należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
 • nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
 • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia grypą ptaków.

Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu powinna być niezwłocznie przekazana do powiatowego lekarza weterynarii .

Więcej o grypie ptaków, w tym o jej objawach, można przeczytać tutaj .

Więcej  o obowiązkach posiadacza zwierząt, działaniach IW, regulacjach dotyczących zapomogi i odszkodowania ze środków budżetu państwa można przeczytać tutaj .

OGŁOSZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PIASECZNIE w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu piaseczyńskiego na rok 2020

1. W myśl art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 36, z późn. zm.) powiatowy lekarz weterynarii może wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych ustawowych zadań Inspekcji, jeśli z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać tych zadań.
2. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1a przedmiotowej ustawy powiatowy lekarz weterynarii może wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego do wykonywania niektórych ustawowych zadań Inspekcji. Ponadto stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, powiatowy lekarz weterynarii może wyznaczyć osoby niebędące pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie zwraca się z prośbą o zgłaszanie gotowości do wyznaczenia do wykonywania niektórych zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu piaseczyńskiego przez lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej na rok 2020.

Czynności do realizacji w roku 2020 na terenie powiatu piaseczyńskiego:
1. szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze,
2. badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia,
3. sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
4. sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia,
5. pobieranie próbek do badań,
6. sprawowanie nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią,
7. badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni,
8. prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Wyznaczenie do wykonania czynności nastąpi w trybie decyzji administracyjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie oraz zawarcia umowy. Zawarcie umowy na wykonywanie czynności urzędowych nastąpi po terminie, gdy decyzja w sprawie wyznaczenia stanie się ostateczna (14 dni od daty jej doręczenia stronie postępowania). Lekarze weterynarii zainteresowani wyznaczeniem do wykonywania w/w czynności powinni złożyć do tut. Inspektoratu najpóźniej do dnia 10 grudnia 2019 r. (liczy się data wpływu) „Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej”* oraz dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wyszczególnione w niniejszym zgłoszeniu.

* wzory dokumentów dostępne są w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piasecznie oraz na stronie internetowej inspektoratu załącznik 1
 

Strony

Subskrybuj Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piasecznie RSS