Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piasecznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piasecznie.

Data publikacji strony internetowej: 2011-10-26. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

  • brak możliwości realizacji niektórych funkcji przy wykorzystaniu jedynie klawiatury

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maria Pozorońska maria.pozoronska@safeguard.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 60927235. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek PIW w Piasecznie to budynek piętrowy, bez windy, położony na rozległej działce w Piasecznie w okolicy głównych dróg. Dojechać do Inspektoratu można komunikacją publiczną oraz samochodem Budynek jest wyraźnie oznakowany, przy bramie jak i przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna.

Teren działki jest płaski, droga prowadząca od ogrodzenia do budynku jest równa (beton), wzdłuż drogi wprowadzono oznaczenia wskazujące wejście do budynku . Drzwi wejściowe do budynku o szerokości 85 cm są manualne, do drzwi wejściowych prowadzą cztery stopnie, oznaczone fakturowo i kontrastowo przy pomocy skontrastowanej taśmy antypoślizgowej. Schody są wyposażone w poręcz. Wejście na teren posesji, wymaga użycia domofonu, które sygnalizowane jest głosowo i wibracyjnie. W związku brakiem pełnego dostosowania (schody, zbyt wąskie drzwi) oraz z brakiem możliwości przebudowy, zastosowano dodatkowe elementy pozwalające na dodatkowy dostęp osobom z niepełnosprawnościami, rozumiany jako dodatkowe wsparcie pracownika. W celu skorzystania ze wsparcia pracownika należy użyć zamontowanego przy bramie dodatkowego przycisku domofonu. Przycisk ten zamontowano na wysokości 1,2 m a także oznaczono kontrastowo i fakturowo.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Inspektorat znajduje się w budynku na wysokim parterze (różnica 4 stopni) oraz piętrze. Drzwi wewnętrzne prowadzące bezpośrednio do pomieszczeń Inspektoratu są manualne. Schody są równe, oznaczono kontrastowo, fakturowo i zabezpieczone taśmą antypoślizgową. Szerokość holu, korytarzy i aranżacja przestrzeni zapewnia trasę wolną od przeszkód.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W Inspektoracie nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma powiększonych napisów. W przypadku oznaczeń dróg ewakuacyjnych oraz takich pomieszczeń jak Sekretariat, Sala Konferencyjna, Toaleta zastosowano tabliczki z wypukłą czcionką

Inspektorat wyposażony jest w toaletę, która z racji zbyt wąskich drzwi nie jest dostosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Możliwe jest parkowanie prze posesją, a także wjazd na teren posesji i parkowanie samochodów w okolicy budynku. Na parkingu nie wydzielono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Inspektoracie po wcześniejszym zgłoszeniu (minimum 5 dni) można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.