UWAGA

Informujemy, iż od dnia 24 maja 2023 roku adres e-mail piaseczno@piwet.net jest nieaktywny.

 

 

Aktualne adresy e-mail:

 

piaseczno.piw@wetgiw.gov.pl

 

piw.p-no@wp.pl

 

ZMIANY W OPŁATACH ZA WYSTAWIENIE ŚWIADECTWA ZDROWIA DLA ZWIERZĄT

Świadectwo zdrowia
Kontrola zwierząt przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczenia w celach niehandlowych albo umieszczenia na rynku krajowym trwająca nie dłużej niż godzinę:
- 112, 80 zł ( za pierwszą godzinę), 14,10 zł ( za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny)
opłatę należy dokonać po wystawieniu świadectwa na rachunek:
PIW Piaseczno
NBP O/O WARSZAWA
92 1010 1010 0000 9722 3100 0000

Wykaz lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt towarzyszących i wystawiania orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych w celu wystawienia świadectwa w systemie traces.LEKARZ WETERYNARII

TELEFON

GMINA

Piotr Nakonieczny

22 750 00 05

607 685 846

Piaseczno

Anna Kamińska

22 244 52 49

Piaseczno

Sylwester Zając

603 379 402

Lesznowola

Anna Wysmolińska

22 498 35 52

Lesznowola

Agata Komor

22 498 35 52

Lesznowola

Danuta Różycka

22 754 09 75

Konstancin-Jeziorna

Iwona Pijarska-Bińkowska

22 262 86 26

Góra Kalwaria

Wiesław Chwedczuk

22 727 06 02

Prażmów

Bogdan Pałka

601 994 616

Tarczyn

Janusz Jaworski

509 130 137

Tarczyn

 

Akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie 9-20 września 2023r.

Ogłoszenie w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych w 2023 roku

Ogłoszenie w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych w 2023 roku.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie w oparciu o  art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej informuje, że z przyczyn finansowych i organizacyjnych  nie będzie mógł zrealizować ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii otwiera nabór dla lekarzy weterynarii  i zwraca się s prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu piaseczyńskiego.

1. Do zadań realizowanych, przez wyznaczonych lekarzy weterynarii nie będących pracownikami Inspekcji, w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem żywności  należeć będą:

- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa

i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia – 1 wyznaczenie

- pobieranie próbek w zakresie bezpieczeństwa żywności – 1 wyznaczenie

2. Do zadań realizowanych, przez wyznaczonych lekarzy weterynarii nie będących pracownikami Inspekcji, w ramach nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt należeć będą:

- badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia – 2 wyznaczenia

- pobieranie próbek – 2 wyznaczenia

Wyznaczenie obejmuje okres od 3 lipca 2023r. do 31 grudnia 2023r.

Wyznaczenie lekarzy weterynarii  następuje wyłącznie w przypadku spełnienia kwalifikacji,

o których mowa w odpowiednio w rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2019/624

z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczącym szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych

i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej  oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2008r.,  poz .1034).

Zgłoszenie wstępnej gotowości należy składać osobiście w sekretariacie PLW w Piasecznie, lub poprzez platformę ePUAP do dnia 20 czerwca 2023r. na formularzu stanowiącym  załącznik nr 1 do ogłoszenia (Zgłoszenie wstępnej gotowości).

Wyznaczenie lekarza weterynarii nastąpi z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie postępowania administracyjnego w odniesieniu do osób, których zgłoszenie zostało zakwalifikowane do wyznaczenia.

W przypadku wyznaczenia lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne

w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, wyznaczenie tego lekarza weterynarii następuje po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne.

Po wyznaczeniu do wykonywania czynności, wyznaczony lekarz weterynarii składa powiatowemu lekarzowi weterynarii oświadczenie, że nie zachodzą okoliczności powodujące wątpliwości co do bezstronnego wykonywania czynności objętych wyznaczeniem oraz, że nie pozostaje w konflikcie interesów w związku z wykonywaniem tych czynności, a także o:

1) niewykonywaniu zajęć zarobkowych albo

2) wykonywaniu zajęć zarobkowych, podając:

a) informacje dotyczące czynności wykonywanych w ramach tych zajęć oraz okresu wykonywania tych zajęć,

b) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu, na rzecz którego te zajęcia wykonuje, oraz odpowiednio miejsce lub obszar ich wykonywania

Załacznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii

Utrzymywanie drobiu na własne potrzeby – warunki zwolnienia z rejestracji

Osoby, które utrzymują drób na własne potrzeby, nie muszą go rejestrować u Powiatowego Lekarza Weterynarii ani w Krajowej Bazie Danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1345 2022/1345 z dnia 1 sierpnia 2022 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do rejestracji i zatwierdzania zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta lądowe, a także pobierania, produkcji, przetwarzania lub przechowywania materiału biologicznego.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nakłada na każdy podmiot utrzymujący zwierzęta lądowe (w tym drób) obowiązek rejestracji.

W drodze odstępstwa państwa członkowskie mogą zwolnić z obowiązku rejestracji niektóre podmioty stwarzające nieistotne ryzyko dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło prace legislacyjne, aby odstępstwo od przepisów unijnych mogło być zastosowane na gruncie krajowym.

Utrzymywanie drobiu na własne potrzeby

Jeśli dana osoba przeznacza jaja czy mięso pochodzące od własnego drobiu na własne potrzeby, będzie ona zwolniona z obowiązku rejestracji.

Do czasu przyjęcia odpowiednich przepisów MRiRW zaleca powstrzymanie się od rejestracji takiego drobiu.


https://www.gov.pl/web/rolnictwo/utrzymywanie-drobiu-na-wlasne-potrzeby--warunki-zwolnienia-z-rejestracji

Strony

Subskrybuj Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piasecznie RSS