UWAGA

Informujemy, iż od dnia 22 marca 2024 roku adres e-mail: piw.p-no@wp.pl

jest nieaktywny

 

AKTUALNY ADRES E-MAIL: piaseczno.piw@wetgiw.gov.pl

Zarządzenie nr 525 Prezesa Rady Ministrów

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 525 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2023 roku

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piasecznie będzie czynny w każdą środę w godzinach 7.00 - 18.00,

w pozostałe dni tygodnia tj.

poniedziałek - wtorek

czwartek - piątek

w godzinach 7.00 - 15.00.

Wykaz lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt towarzyszących i wystawiania orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych w celu wystawienia świadectwa w systemie traces.LEKARZ WETERYNARII

TELEFON

GMINA

Piotr Nakonieczny

22 750 00 05

607 685 846

Piaseczno

Anna Kamińska

22 244 52 49

Piaseczno

Sylwester Zając

603 379 402

Lesznowola

Anna Wysmolińska

22 498 35 52

Lesznowola

Agata Komor

22 498 35 52

Lesznowola

Danuta Różycka

22 754 09 75

Konstancin-Jeziorna

Iwona Pijarska-Bińkowska

22 262 86 26

Góra Kalwaria

Wiesław Chwedczuk

22 727 06 02

Prażmów

Bogdan Pałka

601 994 616

Tarczyn

Janusz Jaworski

509 130 137

Tarczyn

 

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii sprawie transportu zwierząt

Zwierzęta mogą być przewożone jedynie jeżeli są zdolne do transportu.

 

Zwierzęta nie są zdolne do transportu gdy:

 • nie są zdolne do samodzielnego poruszania się bez bólu lub poruszania się bez pomocy
 • mają poważną ranę otwartą lub wypadnięcie
 • są to ciężarne samice będące w okresie przekraczającym 90 % lub więcej przewidywanego okresu ciąży, lub są to samice, które urodziły w poprzednim tygodniu
 • są to nowonarodzone ssaki, u których rana po pępowinie nie zagoiła się jeszcze całkowicie
 • są to świnie w wieku poniżej trzech tygodni, jagnięta w wieku poniżej tygodnia i jałówki w wieku poniżej dziesięciu dni, chyba ze są transportowane na odległość mniejsza niż 100 km
 • są to koty i psy w wieku poniżej ośmiu tygodni, chyba ze towarzyszy im matka
 • są to zwierzęta z porożem w scypule
 • wszystkie zwierzęta muszą być transportowane w warunkach gwarantujących im brak zranień lub niepotrzebnego cierpienia.

NIE JESTEŚ PEWIEN? NIE TRANSPORTUJ!

 

!!!!!!  ZAKAZANE JEST  !!!!!

 • uderzanie lub kopanie zwierząt
 • stosowanie nacisku na jakąkolwiek część ciała w sposób powodujący niepotrzebny ból lub cierpienie
 • zawieszanie zwierząt za pomocą środków mechanicznych
 • podnoszenie lub ciągnięcie zwierząt za głowę, uszy, rogi, nogi, ogon lub sierść lub obsługa w sposób powodujący niepotrzebny ból lub cierpienie
 • stosowanie poganiaczy lub innych narzędzi z zaostrzonymi końcami
 • celowe uniemożliwianie przejścia zwierzętom kierowanym lub prowadzonym do jakiegokolwiek miejsca obsługi zwierząt.

Procedura przyjmowania próbek do badań na obecność włośni.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA PRÓBEK DO BADAŃ NA OBECNOŚC WŁOŚNI

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Piasecznie

UWAGA!

Próbki do badań przyjmowane są od zwierząt z terenu właściwości terytorialnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie oraz powiatów: warszawskiego, pruszkowskiego, wołomińskiego i grójeckiego.

GODZINY PRZYJMOWANIA PRÓBEK W INSPEKTORACIE:

7:30- 14:00- od poniedziałku do piątku

TERMIN DOSTARCZENIA PRÓBEK DO BADAŃ.

Próbki powinny być dostarczone do urzędowego lekarza weterynarii:

1. niezwłocznie po dokonaniu uboju, nie później niż 24 godziny od terminu uboju zwierzęcia, z którego tuszy próbki zostały pobrane;

2. niezwłocznie po dokonaniu odstrzału (w przypadku odstrzału w dni wolne od pracy Inspektoratu w następny dzień roboczy)

NALEŻY PAMIĘTAĆ!!!

Próbki powinny być przechowywane i transportowane w warunkach zapobiegających rozkładowi gnilnemu mięsa, w temperaturze nie przekraczającej 2 – 8 st. C

PRÓBEK NIE ZAMRAŻAĆ

PRZYJMOWANIE PRÓBEK TYLKO Z WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU ASF

MATERIAŁ DO BADANIA: Próbki mięsa świń i dzików

1. ŚWINIE

• Nie mniej niż 50 g mięśni, może być więcej, (oba filary przepony,) bez ścięgien i powięzi;

2. DZIKI

• Nie mniej niż 50 g mięśni, może być więcej, (każdy filar przepony,) bez ścięgien i powięzi;

• W przypadku braku przepony pobiera się inne mięśnie (mięśnie międzyżebrowe, mięśnie żuchwowe, mięśnie przedramienia, mięśnie języka, a wielkość próbki podwaja się ( 100g)

DANE NIEZBĘDNE WARUNKUJĄCE PRZYJĘCIE PRÓBKI DO BADANIA.

Dane niezbędne, które powinna posiadać osoba dostarczająca próbkę, celem prawidłowego wypełnienia druków przez przyjmującego próbkę Urzędowego Lekarza Weterynarii, zawarte są w przedmiotowym „Zleceniu badania usługowego na obecność włośni” oraz „Oświadczeniu”.

Wynik badania przedstawiony zostanie na piśmie.

 

Ogłoszenie w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych w 2023 roku

Ogłoszenie w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych w 2023 roku.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie w oparciu o  art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej informuje, że z przyczyn finansowych i organizacyjnych  nie będzie mógł zrealizować ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii otwiera nabór dla lekarzy weterynarii  i zwraca się s prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu piaseczyńskiego.

1. Do zadań realizowanych, przez wyznaczonych lekarzy weterynarii nie będących pracownikami Inspekcji, w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem żywności  należeć będą:

- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa

i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia – 1 wyznaczenie

- pobieranie próbek w zakresie bezpieczeństwa żywności – 1 wyznaczenie

2. Do zadań realizowanych, przez wyznaczonych lekarzy weterynarii nie będących pracownikami Inspekcji, w ramach nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt należeć będą:

- badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia – 2 wyznaczenia

- pobieranie próbek – 2 wyznaczenia

Wyznaczenie obejmuje okres od 3 lipca 2023r. do 31 grudnia 2023r.

Wyznaczenie lekarzy weterynarii  następuje wyłącznie w przypadku spełnienia kwalifikacji,

o których mowa w odpowiednio w rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2019/624

z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczącym szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych

i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej  oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2008r.,  poz .1034).

Zgłoszenie wstępnej gotowości należy składać osobiście w sekretariacie PLW w Piasecznie, lub poprzez platformę ePUAP do dnia 20 czerwca 2023r. na formularzu stanowiącym  załącznik nr 1 do ogłoszenia (Zgłoszenie wstępnej gotowości).

Wyznaczenie lekarza weterynarii nastąpi z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie postępowania administracyjnego w odniesieniu do osób, których zgłoszenie zostało zakwalifikowane do wyznaczenia.

W przypadku wyznaczenia lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne

w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, wyznaczenie tego lekarza weterynarii następuje po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne.

Po wyznaczeniu do wykonywania czynności, wyznaczony lekarz weterynarii składa powiatowemu lekarzowi weterynarii oświadczenie, że nie zachodzą okoliczności powodujące wątpliwości co do bezstronnego wykonywania czynności objętych wyznaczeniem oraz, że nie pozostaje w konflikcie interesów w związku z wykonywaniem tych czynności, a także o:

1) niewykonywaniu zajęć zarobkowych albo

2) wykonywaniu zajęć zarobkowych, podając:

a) informacje dotyczące czynności wykonywanych w ramach tych zajęć oraz okresu wykonywania tych zajęć,

b) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu, na rzecz którego te zajęcia wykonuje, oraz odpowiednio miejsce lub obszar ich wykonywania

Załacznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii

Strony

Subskrybuj Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piasecznie RSS