Sytuacja epidemiologiczna w kraju

Szanowni Państwo,

z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju

zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie osobistych wizyt

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Piasecznie.

Obsługa interesantów będzie prowadzona telefonicznie lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych.

22 756 76 62

piw.p-no@wp.pl

Zespół do spraw  bezpieczeństwa żywności

tel. 512-739-894

tel. 505-527-938

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

tel. 505-527-918

tel. 516-586-136

tel. 510-472-738

tel.  602-137-350 oraz 505-527-908

 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesantów po uprzednim umówieniu telefonicznym daty oraz godziny wizyty.

Ponadto wprowadza się zawieszenie wydłużonego czasu pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w poniedziałki,

do odwołania Urząd czynny będzie w godz. 7:00-15:00

 

Szkolenie w zakresie uboju zwierząt 27.03.2020 - ODWOŁANE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie informuje o odwołaniu  szkolenia w zakresie postępowania ze zwierzętami gospodarskimi z gat. kopytnych przy ich uboju z konieczności.

      Szkolenie zaplanowane na 27.03.2020 roku nie odbędzie się z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej w kraju. O nowym terminie szkolenia zostaną Państwo poinformowani poprzez stronę internetową inspektoratu.

          Pytania odnośnie szkolenia proszę kierować do inspektora weterynaryjnego. ds. bezpieczeństwa żywności Michała Krajewskiego- 505 527 938; michal.krajewski@piwpiaseczno.pl.

Odwołanie szkolenia

Zasady przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym BREXIT (okres przejściowy)

Na podstawie Umowy Wyjścia z dniem 31 stycznia 2020r. Wielka Brytania wyszła z Unii  Europejskiej. Od dnia 1 lutego 2020r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w odniesieniu do BREXITu będzie obowiązywał tzw. „okres przejściowy”. W okresie przejściowym wszystkie zasady dotyczące przemieszczania psów, kotów i fretek z/do Wielkiej Brytanii pozostają w niezmienionej formie;
• Zwierzęta muszą być prawidłowo oznakowane;
• Zwierzęta muszą posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie;
• Zwierzęta muszą posiadać paszport UE;
• Psy przemieszczane do Wielkiej Brytanii muszą zostać poddane profilaktyce przeciwko tasiemcom Echinococcus multicularis (więcej na temat dodatkowych wymogów można przeczytać na stronie GIW).
Wszelkie zasady dotyczące przemieszczania psów, kotów i fretek znajdują się na stronie Komisji Europejskiej:
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement_en
oraz w odniesieniu do „BREXIT (okres przejściowy) na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii:
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/brexit
Ważne informacje dotyczące BREXITu są publikowane pod linkiem:
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/brexit---wazne-informacje
oraz na stronie
www.brexit.gov.pl.
Szczegółowe informacje w odniesieniu do przemieszczania zwierząt są również dostępne na stronie internetowej właściwej władzy weterynaryjnej Wielkiej Brytanii pod linkiem:
https://www.gov.uk/guidance/pet-travel-to-europe-after-brexit#pet-travel...
 

Szkolenie w zakresie uboju zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie

informuje o szkoleniu w zakresie uboju zwierząt, których mięso przeznaczone jest na użytek własny.

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

w Piasecznie ul. Orężna 9, 05-501 Piaseczno

w dniu 04.02.2020 r. o godz. 10.00

Aby uzyskać zaświadczenie ze szkolenia  należy wnieść opłatę w wysokości 17 zł na

RACHUNEK BANKOWY GMINY:

05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Bank Pekao S.A.)

 

Pytania dotyczące szkolenia należy kierować do

insp. mgr Michała Krajewskiego

tel. 505 527 938

22 756 76 62 wew. 29

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PIASECZNIE W SPRAWIE PADŁYCH GOŁĘBI W GÓRZE KALWARII

Piaseczno, 10 stycznia 2020 r.

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PIASECZNIE

W SPRAWIE PADŁYCH GOŁĘBI W GÓRZE KALWARII

W dniu 5 stycznia 2020 roku o godz. 23.00 do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wpłynęło zgłoszenie o padłych gołębiach w miejscowości Góra Kalwaria. Po przybyciu na miejsce Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie stwierdził obecność 16 szt. Zostały pobrane próbki do badań oraz zabezpieczono resztę ptaków. Przeprowadzono dochodzenie epizootyczne.

W dniu 7 stycznia 2020 roku przeprowadzono badanie sekcyjne oraz przesłano próbki ptaków do Państwowego Instytutu Weterynarii - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

W wyniku badania sekcyjnego stwierdzono obecność licznych urazów oraz przekrwienie narządów wewnętrznych.

Uszkodzenia wewnętrzne jednego z ptaków wskazują na to, że mogły powstać w wyniku silnego stresu. Sekcja drugiego ptaka sugeruje z kolei podtrucie zwierzęcia, zaznaczając niekoniecznie iż było to działanie celowe. Nie można jednoznacznie stwierdzić, co było przyczyną takiego obrazu anatomopatologicznego.

W dniu 9 stycznia 2020 roku otrzymano wyniki badań w kierunku obecności materiału genetycznego wirusa grypy ptaków, zgodnie z którymi Państwowy Instytut Weterynarii - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wykluczył chorobę.

 

 

GRYPA PTAKÓW - Zasady ochrony drobiu przed chorobą

GRYPA PTAKÓW - AI

Strona źródłowa Główny Inspektorat Weterynarii

Zasady ochrony drobiu przed chorobą

Informacje związane z grypą ptaków można także uzyskać w GIW pod numerami telefonów: 22 623 10 65, 22 623 27 80, 22 623 13 56 lub wysyłając pytanie na adres: aipytania@wetgiw.gov.pl .

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

 • przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
 • szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
 • rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
 • rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
 • brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

 • słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
 • należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
 • należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
 • nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
 • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia grypą ptaków.

Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu powinna być niezwłocznie przekazana do powiatowego lekarza weterynarii .

Więcej o grypie ptaków, w tym o jej objawach, można przeczytać tutaj .

Więcej  o obowiązkach posiadacza zwierząt, działaniach IW, regulacjach dotyczących zapomogi i odszkodowania ze środków budżetu państwa można przeczytać tutaj .

OGŁOSZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PIASECZNIE w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu piaseczyńskiego na rok 2020

1. W myśl art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 36, z późn. zm.) powiatowy lekarz weterynarii może wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych ustawowych zadań Inspekcji, jeśli z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać tych zadań.
2. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1a przedmiotowej ustawy powiatowy lekarz weterynarii może wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego do wykonywania niektórych ustawowych zadań Inspekcji. Ponadto stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, powiatowy lekarz weterynarii może wyznaczyć osoby niebędące pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie zwraca się z prośbą o zgłaszanie gotowości do wyznaczenia do wykonywania niektórych zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu piaseczyńskiego przez lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej na rok 2020.

Czynności do realizacji w roku 2020 na terenie powiatu piaseczyńskiego:
1. szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze,
2. badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia,
3. sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
4. sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia,
5. pobieranie próbek do badań,
6. sprawowanie nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią,
7. badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni,
8. prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Wyznaczenie do wykonania czynności nastąpi w trybie decyzji administracyjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie oraz zawarcia umowy. Zawarcie umowy na wykonywanie czynności urzędowych nastąpi po terminie, gdy decyzja w sprawie wyznaczenia stanie się ostateczna (14 dni od daty jej doręczenia stronie postępowania). Lekarze weterynarii zainteresowani wyznaczeniem do wykonywania w/w czynności powinni złożyć do tut. Inspektoratu najpóźniej do dnia 10 grudnia 2019 r. (liczy się data wpływu) „Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej”* oraz dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wyszczególnione w niniejszym zgłoszeniu.

* wzory dokumentów dostępne są w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piasecznie oraz na stronie internetowej inspektoratu załącznik 1
 

Ubój z konieczności - szkolenie

 

Termin szkolenia: marzec 2020 r. 

Ubój z konieczności -  dla hodowców zwierząt i pośredników z powiatu piaseczyńskiego.

Szkolenie z zakresu postępowania ze zwierzętami przy ich uboju z konieczności

Strony

Subskrybuj Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piasecznie RSS