Jump to Navigation

Zarządzenie Nr 1 z dnia 02.01.2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1

MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA

WETERYNARII

z dnia 2 stycznia 2015r.

w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie egzaminu ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego /Dz.U. Nr 27, poz.182/ zarządza się co następuje:

§ 1.

Postanawiam przeprowadzić egzaminy ze znajomości zagadnień dotyczących wytrawiania pasz leczniczych z produktu pośredniego, w roku 2015, w dniach: 19 marca, 11 czerwca, 24 września, 3 grudnia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI

LEKARZ WETERYNARII

z up.

lek. wet. Paweł Dominik Meyer

ZASTĘPCA MAZOWIECKIEGO

WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Rzeźnie uprawnione do przyjmowania tusz pochodzących z uboju z konieczności.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie informuje, iż do przyjmowania tusz pochodzących

z uboju z konieczności, uprawnione są m.in. niżej wymienione rzeźnie:


- Skup, ubój, sprzedaż mięsa Danuta Zdzieszyńska, Wymysłów, ul. Piekarska 16, 96-320 Mszczonów, tel. 46 857 11 35

- Skup i ubój żywca oraz handel mięsem Beata Zygmunt, Kuranów 15, 96-325 Radziejowice, tel. 46 857 15 80

- Skup - Sprzedaż - Ubój Żywca sc. Stanisław Frączkiewicz i Synowie, Starowiskitki Parcel 2, 96-315 Wiskitki, tel. 46 856 91 40.


Uchylenie rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu piaseczyńskiego

 

ROZPORZĄDZENIE  NR  2/2012

POWIATOWEGO  LEKARZA  WETERYNARII

W  PIASECZNIE

z  dnia  5  września  2012  r.

w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie z dnia 02 czerwca 2012r w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu piaseczyńskiego.

 

   Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia  11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.08.213.1342. tekst jednolity z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§  1. Uchyla się rozporządzenie nr 1/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie z dnia 02 czerwca 2012r w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu piaseczyńskiego, określające obszar zagrożony wścieklizną zwierząt na terenie powiatu piaseczyńskiego, zakazy i nakazy oraz sposób oznakowania obszaru zagrożonego wścieklizną.

§  2.Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu i rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz Urzędów Miast i Gmin w Piasecznie, Konstacinie-Jeziornej i Górze Kalwarii.

§  3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania go do publicznej wiadomości.

 

                                                                          Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie

                                                                                     Ireneusz Demner

 

Uboje na użytek własny.

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (z 21 października 2010 r.) w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1370) dozwolony jest ubój w gospodarstwach: cieląt do 6 m-ca życia, świń, owiec, kóz, nutrii i drobiu oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

Mięso nie na sprzedaż

Mięso pochodzące z uboju gospodarczego powinno być przeznaczone na użytek rolnika lub jego rodziny - nie może być sprzedawane.

Poza tym właściciel zwierzęcia musi przestrzegać następujących warunków uboju:

- zwierzęta muszą być zdrowe,

- gospodarstwo rolne musi być wolne od zwierzęcych chorób zakaźnych,

- w przypadku stosowania produktu leczniczego musi upłynąć okres karencji.

Informowanie o uboju

Należy poinformować na piśmie powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze uboju na co najmniej 24 godziny przed jego dokonaniem, podając miejsce przeprowadzenia uboju (nie dotyczy to tylko drobiu i zajęczaków). Informację tę przekazuje właściciel zwierząt - jeżeli ubój dokonany ma być w gospodarstwie, w którym zwierzęta są utrzymywane. W przypadku gdy dokonywany jest w innym gospodarstwie, informację przekazuje podmiot prowadzący to gospodarstwo.

Sama informacja powinna zawierać :

- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt,

- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo,

- gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,

- numer identyfikacyjny zwierzęcia poddawanego ubojowi,

- miejsce i termin uboju,

- imię, nazwisko i adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju,

- inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym, numer jego telefonu,

- może również zawierać zgłoszenie mięsa do badania poubojowego, ale nie jest obowiązkowe.

Inne wymogi

Przy wykonywaniu uboju szczególny nacisk położyć trzeba na konieczność badania świń i dzików w kierunku włośni.

Istnieje też prawna konieczność zagospodarowania tzw. materiału szczególnego ryzyka stanowiącego materiał kategorii I pochodzącego z uboju przeżuwaczy.

Uboczne produkty zwierzęce, uzyskane w wyniku uboju, poddaje się utylizacji na koszt właściciela (lub podmiotu prowadzącego gospodarstwo, w którym dokonywany jest ubój zwierząt pochodzących z innego gospodarstwa). Zgodnie z instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii należy odjąć z ubitych zwierząt i przesłać do utylizacji :

- jelita od dwunastnicy do odbytnicy, krezkę i migdałki (cielęta do 6 m-cy),

- jelito biodrowe i śledzionę (owce, kozy poniżej 12 m-cy),

- jelito biodrowe, śledziona, czaszka łącznie z mózgiem, gałkami ocznymi i migdałkami,

- rdzeń kręgowy (owce, kozy powyżej 12 m-cy).

Należy również pamiętać, że ubój musi odbywać się przy zachowaniu przepisów o ochronie zwierząt.

Ma to na celu zminimalizowanie ich cierpienia. Wszystkie czynności powinny być wykonywane przez osobę przygotowaną do tego teoretycznie i praktycznie.

Przestrzeganie terminowego zgłaszania zdarzeń dotyczących zwierząt podlega kontroli

w ramach „Systemu wzajemnej zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt”.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wypełnianiu obowiązków związanych z ubojem czy innymi zdarzeniami w stadzie, może skutkować nałożeniem sankcji finansowych na rolnika, który z nich się nie wywiązał.

Wymienione wymagania weterynaryjne będą restrykcyjnie respektowane podczas kontroli gospodarstw oraz w momencie uzyskania informacji przysyłanych wzajemnie pomiędzy PIW a ARiMR.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie informuje, że odpowiednie druki dostępne są na stronie internetowej www.piwpiaseczno.pl w zakładce dokumenty i niedostosowanie się do powyższych wymogów skutkować będzie karą grzywny w drodze mandatu.

 

 

Rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu Piaseczno

 

ROZPORZĄDZENIE  NR  1/2012  POWIATOWEGO

LEKARZA  WETERYNARII  W  PIASECZNIE*

z  dnia  02  czerwca  2012  r.

w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu Piaseczno

   Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 1, pkt. 3 lit. b, pkt. 4, 5, 6, 10  oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia  11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.08.213.1342. tekst jednolity z późn.zm.) zarządza się, co następuje:


§  1. Określa się obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny zwierząt na terenie powiatu piaseczyńskiego ograniczony:

- od północy: granicą administracyjną powiatu piaseczyńskiego i warszawskiego;

- od północnego wschodu: Bielawa;

- od wschodu: Habdzin, Słomczyn;

- od południa: Łubna, Pilawa;

- od zachodu: Żabieniec do rzeki Czarna, Piaseczno  do ul. Sienkiewicza, Kościuszki, skrzyżowania ul. Puławskiej z ul. Gen. Okulickiego;

- od północnego zachodu: Józefosław wzdłuż ul. Ogrodowej do północnej granicy powiatu piaseczyńskiego.


§  2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 zakazuje się;

 1. organizowanie targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów, bydła, świń, owiec i kóz oraz zwierząt futerkowych;
 2. polowań i odłowów zwierząt łownych;
 3. przemieszczania lub obrotu zwierząt: psów, kotów, bydła, świń, owiec, kóz i zwierząt futerkowych, zwłok zwierzęcych, produktów, surowców i przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie się wścieklizny.


§  3. W obszarze zagrożonym wścieklizną nakazuje się:

 1. trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu;
 2. pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach;
 3. zaopatrywanie zwierząt lub produktów, o których mowa w § 2 pkt. c w świadectwa zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii;
 4. poddanie szczepieniu przeciwko wściekliźnie wszystkich psów i kotów, które nie posiadają aktualnie ważnych szczepień przeciwko tej chorobie.


§  4. Zakazy i nakazy, o których mowa w § 2 i 3, obowiązują mieszkańców i osoby przebywające czasowo na danym terenie, a także właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów, służbę leśną, zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich na obszarze zagrożonym.


§  5. Burmistrzowie miast i gmin; Konstancin-Jeziorna, Piaseczno i Góra Kalwaria oznakują obszar zagrożony wścieklizną poprzez umieszczenie na wyznaczonych granicach tego obszaru tablic z napisem: „UWAGA! OBSZAR ZAGROŻONY WŚCIEKLIZNĄ!” oraz powiadomią ludność o zakazach i nakazach, wynikających z rozporządzenia.


§  6. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu i rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędów Miast i Gmin na obszarze zagrożonym.


§  7. Wykonanie postanowień niniejszego Rozporządzenia powierza się wymienionych w § 5 burmistrzom miast i gmin.


§  8. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

 

                                                                          Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie

                                                                                     Ireneusz Demner


*zgodnie z  artr.42 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.08.213.1342 tekst jednolity z późn. zm.)


Ogłoszenie z dnia 03.01.2012r.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PIASECZNIE

UL.ORĘŻNA 9, 05-501 PIASECZNO

TEL 22-756-76-62, FAX 22-735-20-67

 

Na podstawie art. 16. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej Tekst ujednolicony na 15.03.2011 (Dz.U. z 2010 nr 112, poz. 744) prowadzi nabór lekarzy weterynarii wolnej praktyki do wyznaczeń do:

 • szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,

 • badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,

 • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

 • sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,

 • pobierania próbek do badań,

 • sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią,

 • badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni;

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie informuje, że umowy zlecenia zawierane w związku z wyznaczeniem, będą podpisywane WYŁĄCZNIE z osobami, które posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą lub umowę o pracę (w przypadku emerytów umowa o pracę) od których odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne (tj. ubezpieczanie emerytalne, rentowe i chorobowe) od wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w 2011 r. to kwota 1386 zł. w 2012 r. – 1500 zł).

Każda osoba występująca o wyznaczenie musi złożyć potwierdzenie opłacania w/w składek co najmniej za ostatni miesiąc (dowód wpłaty lub deklaracja RMUA), a następnie po podpisaniu umowy składać potwierdzenia na żądanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie(tj. np. co 3 miesiące).

Ponadto osoby ubiegające się o wyznaczenie w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Piasecznie powinny spełniać następujące wymagania i dostarczyć odpowiednie dokumenty:

 • prawo wykonywania zawodu (zaświadczenie z Izby Lekarsko-Weterynaryjnej)

 • odpis wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (z potwierdzeniem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne - druki wpłat lub przelewów za ostatni miesiąc) lub kserokopia umowy o pracę (z ostatnim drukiem RMUA)

 • kserokopia dowodu osobistego

 • wypełnione oświadczenie zleceniobiorcy z podanym numerem konta

W przypadku wyznaczenia do czynności z badaniem mięsa dodatkowo należy złożyć następujące dokumenty:

 • 3-miesięczny staż pracy w zakładach mięsnych

 • aktualna książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

 • aktualne badania okulistyczne

 • zaświadczenie o ukończonym kursie dot. badania mięsa metodą wytrawiania

Zarządzenie Nr 1 z dnia 02.01.2012r.

ZARZĄDZENIE NR 1

MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA

WETERYNARII

z dnia 2 stycznia 2012r.

w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie egzaminu ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego /Dz.U. Nr 27, poz.182/ zarządza się co następuje:

§ 1.

Postanawiam przeprowadzić egzaminy ze znajomości zagadnień dotyczących wytrawiania pasz leczniczych z produktu pośredniego, w roku 2012, w dniach: 19 marca, 11 czerwca, 24 września, 3 grudnia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI

LEKARZ WETERYNARII

lek. wet. Paweł Jakubczak

Subscribe to Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piasecznie RSS


Main menu 2

by Dr. Radut