Praca

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: 
inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności

 

Miejsce wykonywania pracy: Piaseczno

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piasecznie
ul. Orężna 9
05-501 Piaseczno

 

WARUNKI PRACY
 • praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie
 • długotrwała praca przy komputerze
 • praca w terenie (dojazdy samochodem do celów służbowych), wyjazdy do zakładów, gospodarstw objętych nadzorem
 • obciążenie psychiczne - kontakt z kontrolowanym, stres związany z pracą pod presją czasu
 • brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych
 • miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Realizacja zadań z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad warunkami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej.

 • Realizacja zadań z zakresu nadzoru nad monitorowaniem substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt.

 • Realizacja zadań z zakresu monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w produktach pochodzenia zwierzęcego, badania zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.

 • Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnych w handlu i wywozie produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe mające zastosowanie w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności (rolnicze, biologiczne, technologiczne)

 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (dla lekarza weterynarii)

 • Znajomość obsługi komputera, MS Office

 • Prawo jazdy kat. B

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE
 • Znajomość kodeksu postępowania cywilnego

 • Znajomość przepisów z zakresu Inspekcji WeterynaryjnejDOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • Życiorys/CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piasecznie
  ul. Orężna 9
  05-501 Piaseczno

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.