Ogłoszenie o naborze do wyznaczeń z dnia 26.10.2017r

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PIASECZNIE

UL.ORĘŻNA 9, 05-501 PIASECZNO

TEL 22-756-76-62, FAX 22-735-20-67

 

Na podstawie art. 16. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej oraz §2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22.04.2004r w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U. nr 89 poz. 860) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie prowadzi nabór lekarzy weterynarii do wyznaczeń do:

  • szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,

  • badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,

  • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

  • sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,

  • pobierania próbek do badań,

  • sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią,

  • badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni;

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie informuje, że umowy zlecenia zawierane w związku z wyznaczeniem, będą podpisywane z osobami, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22.04.2004r w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. nr 89 poz,. 860) oraz w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L226/83 z 25.06.2004r).

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie informuje, iż zgłoszenie gotowości do wykonywania czynności urzędowych nie jest równoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie będzie prowadzić, względem osób, które mają zostać wyznaczone postępowanie administracyjne z urzędu.